Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Zmluvy 2023

Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
DODATOK č. N20201019001D04 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. N2020101900116.11.202329856,72Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Kúpna zmluva2.11.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
C M Jiménez, s.r.o So sídlom: Šiba 123, 086 22 p. Kľušov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb2.11.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
EP Protect s.r.o. Sídlo: Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva24.10.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Kúpna zmluva N 258/20232.10.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Ľuboš Vaňo, Iveta Vaňová rod. Šibová
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o reklame29.9.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
AHOJ MEDIA s.r.o. Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA O DIELO č. 29/202319.9.20234.400Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Ing. Ján Cebuľák Kobyly 103, 086 22 p. Kľušov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o grantovom účte11.9.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Prima banka Slovensko, a.s.
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 04/202328.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
OLI ihriská, s. r. o. Jasová 230, 941 34 Jasová
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 03/3/2023/BD 128.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Ing. Gabriel Zamborský
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 07/7/2023/BD 128.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Mgr. Lýdia Gerčáková
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA č. 963/2023/OPR o poskytnutí dotácie 21.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM8.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom7.8.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Slovak Telekom a.s
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o dielo č. 14/202328.5.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
EP Protect s.r.o. Sídlo: Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva č. 1423_395 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR9.5.20231.400Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E4077 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29. 11. 202228.4.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o združenej dodávke elektriny16.4.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o združenej dodávke elektriny16.4.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ zavretá podľa 8 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len „zmluva“)29.3.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Rímskokatolícka farnosť sv. Bartolomeja, Richvald So sídlom: Richvald 86, 085 01 Richvald
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA o dielo č. 05/2023 uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a násl. v znení neskorších zmien a doplnkov10.3.202362 706,06 EURObec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
H&K Invest Slovakia s. r. o. Zastúpený: Róbert Hlaváč - konateľ
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
ZMLUVA O DIELO č. 04/2023 uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a násl. v znení neskorších zmien a doplnkov1.3.202327.000,00 EURObec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
OLI ihriská, s. r. o. Sídlo: Jasová 230, 941 34 Jasová Zastúpený: Mgr. Oliver Turza - konateľ
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2023/T zo dňa 23. 01. 2023 1.3.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Dodatok č.1 K Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Obnova obecnej budovy služieb v Šibe“ uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.16.2.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Consil Econ s. r. o. Sídlo: Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov V zastúpení: Ing. Vladimír Staš, konateľ
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o odchyte túlavých zvierat uzavretá v zmysle § 261 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka9.2.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Občianske združenie Druhá šanca , Postajok 266/1, 085 01 Bardejov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2023 uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov25.1.20231 140,00
EUR
Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Milan Kapec Sídlo: Homolkova 61, 085 01
Bardejov
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023/T uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb.24.1.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
Ing. Helena Ferková, riaditeľka školy 36155993 2021364598 Štátna pokladnica
Názov zmluvyDátumCenaZmluvné strany
Kúpn azmluva Uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka5.1.2023-Obec Šiba, Šiba 142, 08622 p. Kľušov
C M Jiménez, s.r.o Šiba 123, 086 22 p. Kľušov

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist