Zastavme Africký mor ošípaných (AMO)

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine.

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Regionálna veterinárna potravinová správa Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) obdržala súbor nových propagačných materiálov, ktoré vytvorila EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín). zamerané na rôzne aspekty AMO, príslušný leták je určený pre odlišnú cieľovú skupinu a za cieľ upozorniť na nebezpečenstvo nákazy a kroky, ktoré žiadúce v manažmente AMO s cieľom zabránenia šírenia tejto nákazy domácich ošípaných a diviačej zveri

RVPS Bardejov Vám v prílohovej časti posiela príslušné informačné letáky, a zároveň Vás žiada o súčinnosť pri ich zverejnení obvyklým spôsobom na viditeľných miestach na svojich úradoch, úradných tabuliach, prípadne na web stránkach obcí a pod., ako aj ďalších nižšie uvedených informácii, a tým ste pomohli zvyšovať povedomie obyvateľov jednotlivých obcí, pokiaľ ide o hroziace nebezpečenstvo súvisiace s AMO

V súvislosti s aktuálnou situáciou s AMO RVPS Bardejov oznamuje, že za obdobie posledných dvoch mesiacov sa pozitívne prípady AMO u diviačej zveri vyskytli v katastri Kľušov, Nižná Voľa, Buclovany, Kobyly, Poliakovce, Lukavica, Bardejov, Zborov a Komárov

V nadväznosti na vyššie uvedené RVPS Bardejov upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných prezliekanie sa vlastníkov, ošetrovateľov ošípaných pred vstupom do ustajňovacích priestorov, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy), držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané ani iné krmivá, s ktorým mohla prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo... ), používať podstielkovú slamu skladovanú minimálne 90 dní, pri pohybe v lese zamedziť pohybu psov na voľno, po priamom návrate z lesa nenavštevovať chovateľov ošípaných (prenos možný prostredníctvom obuvi, oblečenia, kolesami vozidiel a pod.), ak je to možné, čo najviac obmedziť akýkoľvek pohyb v lese. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese a zavlečenie ochorenia do domácich chovov.

Rýchla voľba

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Kalendár triedeného zberu

Návštevnosť

TOPlist