Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Prijímanie detí do materskej školy Šiba pre školský rok 2021/2022.

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy Šiba, Šiba 142, 086 22 sa uskutoční od 10. mája 2021 do 14. mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom (originál prosíme doložiť do 14.05.21), alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • osobne do schránky, určenej na podávanie žiadostí, umiestnenej na bráne do materskej školy
 • osobne v exteriéri materskej školy od 10.5.2021 do 14.5.2021 v čase od 12.00 do 13.00

Tlačivo žiadosti obsahuje (príloha):meno a priezvisko dieťaťa,

 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov alebo miesta, kde sa obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:

 1. prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (do 31.8.2021 dosiahnu 5 rokov veku)
 2. deti, ktoré pokračujú v povinnom predškolskom vzdelávaní.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy  Šiba  zákonným zástupcom dieťaťa do 15. júna 2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy.pdf

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist