Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do MŠ Šiba bude prebiehať v termíne od 16.5.2022 do 20.5.2022, prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom  stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní.

Uskutoční sa bez osobnej prítomnosti detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre  dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné!

Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predkladá spolu  so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť:

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ Šiba bude vydané zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2022.

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist