Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do MŠ Šiba bude prebiehať v termíne od 16.5.2022 do 20.5.2022, prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom  stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní.

Uskutoční sa bez osobnej prítomnosti detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre  dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné!

Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predkladá spolu  so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť:

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ Šiba bude vydané zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2022.

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist