OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

Dnes je

23. septembra 2021

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Cestovný poriadok

Ochrana osobných údajov

Úradná tabuľa

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 24. júna (štvrtok) 2021 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. 

Návrh programu zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba overovateľov zápisnice OZ

4. Interpelácia poslancov

5. Kontrola plnenia uznesenia

6. Schválenie záverečného účtu a čerpanie rozpočtu za rok 2020.

7. Schválenie výročnej správy za rok 2020.

8. Návrhy pre začatie procesu obnovy územného plánu obce

9. Obchod potravín v obci – prerokovanie zmluvy s potencionálnym uchádzačom

10. Rôzne

11. Diskusia 

12. Schválenie návrhu na uznesenie 

13. Ukončenie 

 

Peter L e n á r t   starosta obce 

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.5.2021.pdf