Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025

 18.11.2022

Návrh Dodatku č. 3/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2012

 12.11.2022

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

O Z N Á M E N I E o začatí prác na príprave Návrhu ÚPN-O Šiba

Obec Šiba , príslušný orgán pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie z vlastného podnetu obstaráva Návrh územného plánu obce . Obstarávanie sa začalo zverejnením oznámenia dňa 23.11.2021 v súlade s § 19 ods. (1) písm. a) stavebného zákona. Na základe vykonaných prieskumov a rozborov bolo spracované zadanie , ktoré po prerokovaní a vydaní súhlasného stanoviska Okresným úradom Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky k postupu prerokovania bolo v II/2022 schválené. Ďalším krokom pri obstarávaní je príprava Návrhu ÚPN-O.
Územnoplánovacia dokumentácia po schválení je záväzným dokumentom obce preto obstarávateľ , obec Šiba vyzýva verejnosť t. j. právnické a fyzické osoby , ktoré sa podieľajú na využívaní katastrálneho územia obce ,aby svoje návrhy a podnety na zapracovanie do Návrhu ÚPN-O doručili do podateľne obce alebo písomne na adresu Obec Šiba, Šiba 142, 086 22 Kľušov najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Návrhy a podnety doručené do určenej lehoty budú vyhodnotené s pohľadu možnosti ich zapracovania do pripravovaného Návrhu ÚPN-O . Tie ktoré budú v súlade s rozvojovými plánmi obce a nebudú v rozpore s ustanoveniami zákonov týkajúcich sa záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudí, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok , ochrany , ochrane vôd, vodných tokov , lesov a pod. (záujmy chránene osobitnými predpismi) budú zapracované do návrhu ÚPN-O. Námety a pripomienky doručené po stanovenej lehote nebude možné zapracovať a pri prerokovaní Návrhu ÚPN-O budú vyhodnotené ako neakceptované .

OZNÁMENIE o začatí prác na príprave Návrhu ÚPN-O Šiba.pdf

ÚZEMNÝ PLÁN Obce Šiba

Územný plán obce spodrobňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu.

 13.12.2021

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist