Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Uložené zásielky

O Z N Á M E N I E
o uložení zásielky

Obec Šiba v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e
p. Andrei Závadovej, bytom Šiba,

že má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku, ktorú si môže prevziať v budove
Obecného úradu v kancelárii starostu obce, Šiba 142 v lehote do 17.09.2023.

Tento oznam je vyvesený od 17.08.2023 do 17.09.2023

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist