Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Projekty obce

Názov projektu: Vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných miestach v obci Šiba

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Šiba, Šiba 142

Miesto realizácie: Obec Šiba

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Stručný popis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach: 

Vonkajšie prístupové body: 

 1. DETSKÉ IHRISKO 
 2. OBECNÝ ÚRAD, AREÁL 
 3. PRI KOSTOLE 
 4. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, AREÁL 
 5. POŽIARNA ZBROJNICA 
 6. STACIONÁR 
 7. MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
 8. FUTBALOVÉ IHRISKO, AREÁL 

Vnútorné prístupové body: 

 1. OBECNÝ ÚRAD 
 2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
 3. FUTBALOVÉ IHRISKO, ŠATŇA

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Realizácia projektu začala 1.10.2020

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

 • Situačný nákres

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.

     

OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBCE ŠIBA, SO-01ÚPRAVA
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: č. 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Číslo výzvy: 13/PRV/2015

Kód projektu: 072PO130194

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Hlavný cieľ: Cieľom projektu je upraviť verejné priestranstvo v obci Šiba v súlade so súčasnými potrebami obyvateľstva a zámermi samosprávy, tak aby bol zabezpečený trvalo udržateľný rozvoj obce. Dôvodom modernizácie je nevyhovujúci technický stav verejného priestranstva. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci stav spevnených plôch, absencia chodníkov, zelene a prvkov drobnej architektúry.

Trvanie projektu: 2016 – 2019

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 96 519,97 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 96 519,97 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

Dopytovo-orientovaný projekt „Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Šiba“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

              

Podpora inkluzívneho vzdelávania sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v
 dopytovo – orientovanom projekte v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší prioritná os Vzdelávanie realizovanom MPSVaR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk v zastúpení sprostredkovateľského orgánu MŠVVaŠ SR www.minedu.gov.sk.

Zámerom projektu je zaviesť model inkluzívneho vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole. Prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je ASISTENT UČITEĽA prispieť k vyrovnávaniu znevýhodnených žiakov a zabezpečiť rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom projektu je odstrániť prekážky, ktoré spôsobujú nerovnaký prístup ku vzdelaniu znevýhodneným žiakom so ŠVVP a ostatným žiakov. Rovnakým prístupom ku vzdelaniu sa deťom so ŠVVP vytvoria podmienky na zlepšenie študijných výsledkov, a tak sa im otvoria väčšie možnosti pokračovania v ďalšom vzdelávaní. V konečnom dôsledku sa tak zabezpečí ich celková integrácia a lepšie uplatnenie na trhu práce.

• Zmluva o poskytnutí: Kód projektu: 312011I337

• Začiatok realizácie: 01.12.2017

• Ukončenie realizácie: 31.8.2020

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist