Oficiálne stránky obce

Dnes je

1. októbra 2020

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Ochrana osobných údajov

Projekty obce

     

OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBCE ŠIBA, SO-01ÚPRAVA
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: č. 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Číslo výzvy: 13/PRV/2015

Kód projektu: 072PO130194

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Hlavný cieľ: Cieľom projektu je upraviť verejné priestranstvo v obci Šiba v súlade so súčasnými potrebami obyvateľstva a zámermi samosprávy, tak aby bol zabezpečený trvalo udržateľný rozvoj obce. Dôvodom modernizácie je nevyhovujúci technický stav verejného priestranstva. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci stav spevnených plôch, absencia chodníkov, zelene a prvkov drobnej architektúry.

Trvanie projektu: 2016 – 2019

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 96 519,97 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 96 519,97 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

Dopytovo-orientovaný projekt „Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Šiba“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

              

Podpora inkluzívneho vzdelávania sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v
 dopytovo – orientovanom projekte v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší prioritná os Vzdelávanie realizovanom MPSVaR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk v zastúpení sprostredkovateľského orgánu MŠVVaŠ SR www.minedu.gov.sk.

Zámerom projektu je zaviesť model inkluzívneho vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole. Prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je ASISTENT UČITEĽA prispieť k vyrovnávaniu znevýhodnených žiakov a zabezpečiť rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom projektu je odstrániť prekážky, ktoré spôsobujú nerovnaký prístup ku vzdelaniu znevýhodneným žiakom so ŠVVP a ostatným žiakov. Rovnakým prístupom ku vzdelaniu sa deťom so ŠVVP vytvoria podmienky na zlepšenie študijných výsledkov, a tak sa im otvoria väčšie možnosti pokračovania v ďalšom vzdelávaní. V konečnom dôsledku sa tak zabezpečí ich celková integrácia a lepšie uplatnenie na trhu práce.

• Zmluva o poskytnutí: Kód projektu: 312011I337

• Začiatok realizácie: 01.12.2017

• Ukončenie realizácie: 30.11.2020