GDPR

 

Informácie ohľadne spracúvania osobných údajov

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Obec ŠibaObecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) Vám týmto poskytuje informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov pri činnostiach vykonávaných obcou Šiba.

 

Článok I

Informácie rodičovi ohľadne spracúvania

jeho osobných údajov a osobných údajov jeho dieťaťa pri narodení dieťaťa

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s narodením Vášho dieťaťa bude získavať a v knihe narodení spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu.

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s narodením Vášho dieťaťa bude v knihe narodení spracúvať osobné údaje Vášho dieťaťa v rozsahu deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, meno, priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa.

 

 1. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa prevádzkovateľom je zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách (ďalej len „zákon“). Účelom získavania, spracúvania a zhromažďovania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa je vedenie matriky. Prevádzkovateľ bude spracúvať a zhromažďovať Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťa v knihe narodení od okamihu ich získania až po dobu 100 rokov od posledného zápisu v knihe narodení.

 

 1. Váš súhlas na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z knihy narodení sa nevyžaduje.

 

 1. Kniha narodení sa vedie v písomnej forme na zviazaných tlačivách.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa máte nasledovné práva:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a osobným údajom Vášho dieťaťa, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a osoby Vášho dieťaťa a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa, ktoré spracúva v súvislosti s vedením matriky;
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných a osobných údajov Vášho dieťaťa, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu práv dotknutej osoby alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Obecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 alebo u zodpovednej osoby Peter Lenárt, e-mail: sibaobec@gmail.com

 

 1. Osobné údaje Vás a Vášho dieťaťa budú elektronicky spracúvané a zhromažďované v registri obyvateľov SR na účely identifikácie Vašej osoby, zistenia Vášho pobytu, vzťahu k iným osobám a na ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom. Osobné údaje budú poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, ktorý vedie centrálnu evidenciu obyvateľov SR. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť úradný výpis z knihy narodení (rodný list) alebo umožniť za prítomnosti matrikára nazrieť do knihy narodení nasledovným osobám:

 

 1. dieťaťu, jeho rodičom, jeho manželovi/manželke, jeho deťom, vnukom, súrodencom a ich deťom, prípadne v prípade preukázania oprávneného záujmu aj inej blízkej osobe,
 2. splnomocnenému zástupcovi dieťaťa na základe úradne osvedčeného podpisu,
 3. osobe, ktorej bolo dieťa na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverené do osobnej náhradnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu do dočasnej osobnej starostlivosti,
 4. poručníkovi, ktorý sa o dieťa stará alebo súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 5. na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných subjektov, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

 1. Prevádzkovateľ Vás súčasne poučuje, že na účely preukázania Vašej totožnosti ste v zmysle § 13 ods. 4 zákona povinný (-á) preukázať Vašu totožnosť predložením dokladu totožnosti.

 

Článok II

Informácie fyzickej osobe, ktorá má v úmysle uzavrieť manželstvo

ohľadne spracúvania jej osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s uzavretím Vášho manželstva bude získavať a v knihe manželstiev spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu dátum a miesto narodenia, rodné číslo, titul, meno, priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu.

 

 1. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách (ďalej len „zákon“). Účelom získavania, spracúvania a zhromažďovania Vašich osobných údajov je vedenie matriky a vyhotovenie zápisnice o uzavretí manželstva. Prevádzkovateľ bude spracúvať a zhromažďovať Vaše osobné údaje od okamihu ich získania až po dobu 100 rokov od posledného zápisu v knihe manželstiev.

 

 1. Váš súhlas na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z knihy manželstiev sa nevyžaduje.

 

 1. Kniha manželstiev sa vedie v písomnej forme na zviazaných tlačivách.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva v súvislosti s vedením matriky;
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Obecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 alebo u zodpovednej osoby Peter Lenárt,  bytom Šiba 177, 086 22 Kľušov, e-mail: sibaobec@gmail.com.

 

 1. Vaše osobné údaje budú elektronicky spracúvané a zhromažďované v registri obyvateľov SR na účely identifikácie Vašej osoby, zistenia Vášho pobytu, vzťahu k iným osobám a na ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom. Osobné údaje budú poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, ktorý vedie centrálnu evidenciu obyvateľov SR.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť úradný výpis z knihy manželstiev (sobášny list) alebo umožniť za prítomnosti matrikára nazrieť do knihy manželstiev nasledovným osobám:

 

 1. Vám, Vašim rodičom, deťom, vnukom, súrodencom a ich deťom, prípadne v prípade preukázania oprávneného záujmu aj inej blízkej osobe,
 2. Vášmu splnomocnenému zástupcovi na základe úradne osvedčeného podpisu,
 3. osobe, ktorej ste boli na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverený(-á) do osobnej náhradnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu do dočasnej osobnej starostlivosti,
 4. poručníkovi, ktorý sa o Vás stará alebo súdom ustanovenému opatrovníkovi
 5. na úradné potreby štátny orgánov, obcí a iných subjektov, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

 1. Prevádzkovateľ Vás súčasne poučuje, že na účely preukázania Vašej totožnosti ste v zmysle § 27 ods. 1 písm. f) zákona povinný (-á) preukázať Vašu totožnosť predložením dokladu totožnosti.

 

Článok III

Informácie fyzickej osobe, ktorá sa prihlasuje na trvalý

alebo prechodný pobyt v obci,

  v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že ak prihlasujete v obci Šiba svoj trvalý pobyt bude prevádzkovateľ získavať a  spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, ak ste sa narodili v zahraničí, rodné číslo, adresu nového trvalého pobytu a adresu predchádzajúceho trvalého pobytu.

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že ak prihlasujete v obci Šiba svoj prechodný pobyt bude prevádzkovateľ získavať a  spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, ak ste sa narodili v zahraničí, rodné číslo, okres pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu pobytu, súpisné a orientačné číslo domu a číslo bytu.

 

 1. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“).

 

 1. Váš súhlas na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov sa nevyžaduje.

 

 1. Vaše osobné údaje budú elektronicky spracúvané a zhromažďované v registri obyvateľov SR na účely identifikácie Vašej osoby, zistenia Vášho pobytu, vzťahu k iným osobám a na ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom. Osobné údaje budú poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, ktorý vedie centrálnu evidenciu obyvateľov SR.

 

 1. Z registra fyzických osôb sa Vaše osobne údaje poskytujú v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy, súdom, stálym rozhodcovským súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, zdravotným poisťovniam, fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, ako aj iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva v súvislosti s vedením matriky;
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Obecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 alebo u zodpovednej osoby Peter Lenárt, bytom Šiba 177, 086 22 Kľušov, e-mail: sibaobec@gmail.com.

 

 1. Prevádzkovateľ Vás súčasne poučuje, že na účely preukázania Vašej totožnosti ste v zmysle § 3 ods. 8 zákona povinný (-á) preukázať Vašu totožnosť predložením dokladu totožnosti.

 

 

 

Článok IV

Informácie fyzickej osobe v súvislosti so spracúvaním

 jej osobných údajov pri podaní daňového priznania

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že na účely spracovania daňového priznania k dani  z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

 

 1. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Účelom spracúvania a zhromažďovania Vašich osobných údajov je správa daní a spracovanie daňového priznania prevádzkovateľom Prevádzkovateľ bude spracúvať a zhromažďovať Vaše osobné údaje od okamihu ich získania až po uplynutie zákonom stanovenej doby uchovávania účtovných dokladov.

 

 1. Váš súhlas na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov sa nevyžaduje.

 

 1. Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej podobe na vyplnených tlačivách. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva v súvislosti s vedením matriky;
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Obecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 alebo u zodpovednej osoby Peter Lenárt, bytom Šiba 177, 086 22 Kľušov, e-mail: sibaobec@gmail.com.

 

Článok V

Informácie fyzickej osobe v súvislosti so spracúvaním

 jej osobných údajov v evidencii obyvateľov obce

 

 1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že na účely vedenia evidencie obyvateľov obce Šiba bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu tituly, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

 

 1. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je Váš vlastnoručný podpis. Účelom spracúvania a zhromažďovania Vašich osobných údajov je vedenie evidencie obyvateľov obce Šiba ako aj poskytovanie informácii zo strany prevádzkovateľa ohľadne mimoriadnych situácii v obci a podujatí realizovaných na území obce. Prevádzkovateľ bude spracúvať a zhromažďovať Vaše osobné údaje od okamihu ich získania až počas doby trvania Vášho trvalého alebo prechodného pobytu na území obce, prípadne do okamihu odvolania Vášho súhlasu s poskytnutím Vašich osobných údajov na tieto účely.

 

 1. Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov nie je možné, aby Vám boli zo strany prevádzkovateľa telefonicky, sms-správou, e-mailom alebo poštou poskytované informácie ohľadne mimoriadnych situácii v obci a podujatí realizovaných na území obce.

 

 1. V prípade udelenia Vášho súhlasu budú Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a telefonický kontakt zverejnené v telefonickom zozname obyvateľov na webovej stránke obechertnik.sk. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

 

 1. Osobné údaje sa budú spracúvať a uchovávať v informačnom systéme prevádzkovateľa v elektronickej podobe.

 

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich osobných údajov, ktoré spracúva;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúva v súvislosti s vedením matriky;
 • získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné;
 • podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Obecný úrad Šiba so sídlom Šiba č. 142, 086 22 Šiba, IČO: 00322652 alebo u zodpovednej osoby Peter Lenárt, bytom Šiba 177, 086 22 Kľušov, e-mail: sibaobec@gmail.com.

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist