OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

Dnes je

23. septembra 2021

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Cestovný poriadok

Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 22. septembra (streda ) 2021 o 18:00 hod. , ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce.
Návrh programu zasadnutia OZ:
1. O t v o r e n i e
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba overovateľov zápisnice OZ
4. Interpelácia poslancov
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Správa audítora za rok 2020
7. Nájomné zmluvy obyvateľov bytového domu v obci
8. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov – predajňa potravín
9. Informácia o výsledku verejného obstarávania – Vypracovanie nového územného plánu
obce Šiba
10. Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR o usporiadaní cestnej siete v obci
11. Žiadosti občanov a d i s k u s i a
12. Schválenie návrhu na uznesenie
13. U k o n č e n i e

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.9.2021.pdf