V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Šiba na deň 09. decembra ( štvrtok ) 2021 o 18:00 hod. , ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce.

Návrh programu zasadnutia OZ:
1. O t v o r e n i e
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba overovateľov zápisnice OZ
4. Interpelácia poslancov
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Schválenie VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných
bytov v obci Šiba.
7. O určení miesta a času zápisu deti do 1. ročníka základnej školy predškolskej
dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šiba
8. Schválenie prevádzkového poriadku na detskom ihrisku v obci Šiba
9. Schválenie zasadacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Šiba
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 ( 2023 – 2024 )
11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 ( 2023 – 2024 )
12. Návrh na odmenu poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi
13. Diskusia
14. U k o n č e n i e

Aktuálne

Rýchla voľba

Fotogaléria

Návštevnosť

TOPlist