OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

Dnes je

23. septembra 2021

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Cestovný poriadok

Ochrana osobných údajov

Všeobecne záväzné nariadenia

 17.1.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020

o určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej
dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

VZN č. 6 2020 o určení miesta a času zápisu.pdf

 17.1.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 5 2020 o nakladaní s odpadom.pdf

 17.9.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020

O opatrovateľskej službe na území Obce Šiba

VZN opatrovateľska služba.pdf

 15.6.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2020

O určení ochranného pásma pohrebiska

VZN 22020 o určení ochranného pásma pohrebiska.pdf

 15.6.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šiba-príloha. pdf

 30.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2019

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 062019 o dotáciach od obce.pdf

 30.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019

O určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

VZN č. 042019 o určeni miesta a času zapisu 1 roč ZŠ.pdf

 30.12.2019

DODATOK č. 5/2019 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 01/2012

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

Dodatok č.52019 VZN.pdf