Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Všeobecne záväzné nariadenia

 28.2.2023

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

 28.2.2023

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2022

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šiba

 28.2.2023

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2022

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec ŠIBA

 28.2.2023

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2022

o pamätihodnostiach obce Šiba

 10.12.2021

VZN č 012021 o určení miesta a času zápisu

o určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

VZN č 012021 o určení miesta a času zápisu.pdf

 10.12.2021

Dodatok č. 012021 k VZN č. 032013.pdf

o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Dodatok č. 012021 k VZN č. 032013.pdf

 17.1.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020

o určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej
dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

VZN č. 6 2020 o určení miesta a času zápisu.pdf

 17.1.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 5 2020 o nakladaní s odpadom.pdf

 17.9.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020

O opatrovateľskej službe na území Obce Šiba

VZN opatrovateľska služba.pdf

 15.6.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2020

O určení ochranného pásma pohrebiska

VZN 22020 o určení ochranného pásma pohrebiska.pdf

 15.6.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šiba-príloha. pdf

 30.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2019

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 062019 o dotáciach od obce.pdf

 30.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019

O určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

VZN č. 042019 o určeni miesta a času zapisu 1 roč ZŠ.pdf

 30.12.2019

DODATOK č. 5/2019 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 01/2012

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

Dodatok č.52019 VZN.pdf

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist