Propagácia očkovania so zameraním sa na cieľovú skupinu 60 +

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov […]

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. VÝZVA

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v obci Šiba, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia vo vlastníce spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 09. decembra ( štvrtok ) 2021 o 18:00 hod. , ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia OZ: 1. O t v o r […]