Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šiba na deň 24. júna (štvrtok) 2021 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia OZ: 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Voľba overovateľov zápisnice OZ 4. Interpelácia poslancov […]

Veterinárne opatrenia – Mor včelieho plodu

RVPS Bardejov Vám dáva na vedomie aktuálnu  nákazovú situáciu vo výskyte Moru včelieho plodu okrese Bardejov. Z dôvodu nevyhnutnosti zníženia rizika šírenia choroby bolo potrebné nariadiť veterinárne  opatrenia tak, ako je uvedené v prílohe emailu. Klinický nález moru včelieho plodu bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky včelieho plodu v protokole o skúške č. 11842/2020 v referenčnom laboratóriu pre vzorky […]

Mobilná aplikácia na odvoz odpadu

Vážený spoluobčania tvorbu odpadu asi nezastavíme, ale môžeme sa neustále usilovať zvyšovať percento odpadu, ktoré vytriedime. Najlepšou cestou k tomu je neustále vzdelávanie a motivovanie, aby odpad bol triedený správne. Na vyloženie triedeného odpadu už nikdy nezabudnete , vďaka mobilnej aplikácii vo vašom telefóne. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz odpadu, pre Android v obchode Google […]