Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO  A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BARDEJOVE

Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov

Vec 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove v súlade s § 4 písm. b) a  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

V Y H L A S U J E 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Bardejov 

od 25.03.2022 od 12,00 hod. do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom  pásme z a k a z u j e najmä: 

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na  miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/54/472 25 65 milan.novotny@minv.sk www.minv.sk 00151866 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred  požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších  predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: 

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby  vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy  pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v  danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste  v závislosti od plochy lesných porastov, 
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje  bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
  1. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové  traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.  Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Bardejove 

 pplk. Ing. Radoslav Brehuv

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist