Oficiálne stránky obce

Dnes je

2. marca 2021

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Cestovný poriadok

Ochrana osobných údajov

 29.3.2020

Obec Šiba 

O Z N A M 

Na základe prijatých opatrení zo zasadnutia krízového štábu SR, zo dňa 12.marca 2020, budú obmedzené služby pre občanov na tri hodiny denne. 

Preto od 30.3.2020 do odvolania bude Obecný úrad v Šibe otvorený v čase: Od 08.00- 11:00 hodiny. 

…………………………………………….. 

Peter Lenárt starosta obce Šiba 

Od 30.03.2020 do odvolania bude Obecný úrad v Šibe otvorený v čase: Od 08.00- 11:00 hodiny.

 15.3.2020

Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/54/472 25 65 emilia.petrusova@minv.sk    

www.minv.sk

00151866 

Vážení občania,lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné. 

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.) 

Na území Bardejovského okresu v roku 2019 vzniklo celkovo 119 požiarov s priamou škodou 183 525 EUR. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a jedna osoba utrpela zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2018 došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 27 prípadov a k zvýšeniu priamych škôd o 112 915 EUR. 

Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch hodnoty vo výške 2 487 500 EUR. 

Podľa štatistických údajov za rok 2019 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (39 požiarov), apríl (20 požiarov) a február (12 požiarov). 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 55 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zvýšeniu o 24 prípadov. 

Najväčšia požiarovosť v roku 2019 bola v týchto obciach: Bardejov (52), Raslavice (5), Zborov (4), Kľušov (4) a Bartošovce (3), Chmeľová (3), Kochanovce (3), Koprivnica (3), Stuľany (3). 

Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 54 (o 37 prípadov viac oproti roku 2018) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 800 EUR. 

Pokiaľ ide o lesy, v roku 2019 (rovnako ako v roku 2018) neevidujeme v lesoch žiadny požiar. 

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie. 

Návrh nového systému protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode, hlavne v lese ale aj samotnými občanmi. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti ktoré

musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach. 

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a mať na zreteli zákaz vypaľovať porasty, zákaz fajčenia a kladenia ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú. 

Takýmto právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom bude uložená pokuta až do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur. 

Vážení občania, veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol v rovnováhe, bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí a zachovaný aj pre ďalšie generácie. 

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť.

 12.3.2020

Zvoz sa uskutoční: 18. 3. 2020 o 9:30 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený v najbližšom termíne zberu

O Z N A M 

Vážení občania , oznamujeme Vám, že odo dňa 09.03.2020 poobede do 13.03.2020 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. 

Kontajnery budú rozmiestnené postupne na už zaužívaných stanovištiach. 

Upozorňujeme občanov, že do kontajnera nepatria konáre a odpad , ktorý podlieha triedenému zberu. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Peter Lenárt starosta obce 

Vážení občania , oznamujeme Vám, že odo dňa 09.03.2020 poobede do 13.03.2020 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. 

20200214_141824

Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy, hodovania, pitia a ich hlavnou myšlienkou bolo oslobodit’ sa od starostí všedného života. Fašiangové obdobie sa začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. V tomto období sa odohrávalo veľa akcií – svadby, zabíjačky, tanečné zábavy, v domoch sa pieklo mäso, varila huspenina, vyprážali šišky a fánky. Bolo zvykom sa riadne najesť a zabaviť pred obdobím pôstu. Typické boli aj obchôdzky mládeže v maskách. Aj u nás sa v piatok 14. februára tradične konal detský karneval. Znova sa predstavili úžasné masky, ktorým nechýbal skvelý nápad a ešte krajšie prevedenie.

Tradične sa potvrdila vysoká úroveň karnevalu a karnevalových masiek. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám z materskej a základnej školy za prípravu podujatia, taktiež zamestnancom obce a rodičom za organizáciu a pomoc.

Ples 2020

Aj tento rok sa konal v našej obci Fašiangový ples. Otvoril ho starosta obce Peter Lenárt a svojím príhovorom privítal všetkých hostí. Úvodný tanec tancovali žiaci zo ZUŠ Kesel.

 Nechýbala dobrá zábava a bohatá tombola.

Dňa 31.12.2019 o 15:30 hod. sa uskutočnila  ,,Ďakovná pobožnosť,,  v rím. katolíckom kostole sv. Kozmu a Damiána v Šibe.

Sme radi, že sa ľudia zo Šiby stretli v jednu veľkú kresťanskú rodinu a prišli Bohu poďakovať za starý rok.

Dňa 28.12.2019 sa konal už 6 ročník prechodu Čergovským pohorím. Zišla sa asi 50 členná skupina nadšencov.

Celý deň sa niesol v priateľskej  atmosfére a účastníci boli spokojní s príjemne prežitým dňom. 

Vianočná besiedka, ktorá sa uskutočnila 13. 12. 2019, bola príjemným spestrením všedných dní nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov a starých rodičov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h

 

Posedenie s dôchodcami 27.10.2019

Dňa 27.10.2019 sa pri príležitosti mesiaca Október – mesiaca úcty k starším konalo v kultúrnom dome v našej obci milé stretnutie s naším staršími spoluobčanmi. Pozvanie prijala aj predsedníčka okresnej rady Jednoty dôchodcov v Bardejove p. Petričová a náš duchovný otec.

Deň obce 18.8.2019

V nedeľu, 18. augusta 2019 sa v obci Šiba konali oslavy pri príležitosti Dňa obce. Obec už pod vedením nového starostu Petra Lenárta neprerušila tradíciu a už po jedenástykrát pripravila pre svojich občanov i hostí v miestnom prírodnom amfiteátri kultúrne podujatie bohaté na ľudový tanec a ľudovú pieseň, ktoré aj dnes v tejto taktiež neľahkej dobe dávajú životu zmysel i radosť.

Zberná nádoba na odpad bude musieť byť umiestnená pred bránou pozemku

V našej obci budú vyvážať len zberné nádoby vyložené v bezprostrednej blízkosti komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo. Týmto žiadame občanov, že počnúc dňom 1.8.2019 bude potrbné v deň zberu nádobu z odpadom vyložiť do 6.00 hod. Nádoby ktoré nebudú vyložené včas na hranicu pozemku nebudú vyvezené !!!