Oficiálne stránky obce

Dnes je

1. októbra 2020

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Ochrana osobných údajov

 28.4.2020

  1. Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 je upravený na základe 

rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy od 4. mája 2020 do 7. mája 2020

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí 

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať hneď, ale ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne do 15. júna 2020 nepriložia originál potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVP, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVP nepriložia dodatočne do 15. júna 2020 originál potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

Ako doručíte žiadosť ? 

Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ a dotazník o dieťati si stiahnete a vytlačíte z web stránky Obecného úradu. Vypíšete, vložíte do obálky a doručíte na Obecný úrad (od 8,00 – 11,00 hod.). Vložte do krabice, ktorá bude v zádverí pri vstupe do budovy. Na krabici budú aj tlačivá pre tých, ktorí nemajú tlačiareň. Vypísané tlačivo môžete vhodiť aj v inom čase do poštovej schránky obecného úradu. 

Rozhodnutie bude zasielané poštou do 15. júna 2020. 

Riaditeľka MŠ Mária Palšová 

Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 je upravený na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy od 4. mája 2020 do 7. mája 2020.

Dotazník ku prihláške do MŠ.docx
Žiadosť do MŠ Šiba.docx
Podmienky prijatia do MŠ.pdf

 18.4.2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

 30.3.2020

Branislav Gröhling minister 

Bratislava 26. marca 2020 

Číslo: 2020/10610:1-A1030 

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

  1. a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy, b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá, 
  2. c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa 

budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

  1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že 

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020, 2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020, 4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl, 

  1. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa, 
  2. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa, 7. prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 
  3. d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 
  4. e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov 

základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád 

realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. 

Odôvodnenie: Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV- 2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav. Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane. 

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie. 

Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Branislav Gröhling, v.r. minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa prerušuje školské vyučovanie a prevádzka v materskej škole od 30.03.2020 do odvolania.

 29.3.2020

Zápis detí do 1. ročníka 

Riaditeľka ZŠ v Šibe oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ v Šibe pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. apríla do 24. apríla 2020. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí. Na webovej stránke obce www.obecsiba.sk je prístupné tlačivo Zápisný list, ktoré si rodič vytlačí, vypíše a spolu s kópiou rodného listu dieťaťa doručí najneskôr do 24. apríla na Obecný úrad v Šibe /od 8.00 – 11.00 hod./, alebo zašle elektronicky na e-mail obecsiba@wmx.sk. Poplatky spojené s nákupom pracovných zošitov rodič uhradí v deň nástupu dieťaťa do školy. 

V Šibe, 26.3.2020 Peter Lenárt starosta obce 

PaedDr. Andrea Sokolová riaditeľka školy 

Oznamujeme, že MŠVVaŠ SR dňa 25.3.2020 spustilo webovú stránku www.ucimenadialku.sk, ktorá sústreďuje všetky dôležité termíny a aktuálne usmernenia pre školy a školské zariadenia počas prerušeného vyučovania. 

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ v Šibe oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ v Šibe pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. apríla do 24. apríla 2020. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí.

Zápisný list. pdf     Zápisný list. doc

 29.3.2020

Obec Šiba 

O Z N A M 

Na základe prijatých opatrení zo zasadnutia krízového štábu SR, zo dňa 12.marca 2020, budú obmedzené služby pre občanov na tri hodiny denne. 

Preto od 30.3.2020 do odvolania bude Obecný úrad v Šibe otvorený v čase: Od 08.00- 11:00 hodiny. 

…………………………………………….. 

Peter Lenárt starosta obce Šiba 

Od 30.03.2020 do odvolania bude Obecný úrad v Šibe otvorený v čase: Od 08.00- 11:00 hodiny.

 15.3.2020

Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/54/472 25 65 emilia.petrusova@minv.sk    

www.minv.sk

00151866 

Vážení občania,lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné. 

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.) 

Na území Bardejovského okresu v roku 2019 vzniklo celkovo 119 požiarov s priamou škodou 183 525 EUR. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a jedna osoba utrpela zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2018 došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 27 prípadov a k zvýšeniu priamych škôd o 112 915 EUR. 

Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch hodnoty vo výške 2 487 500 EUR. 

Podľa štatistických údajov za rok 2019 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (39 požiarov), apríl (20 požiarov) a február (12 požiarov). 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 55 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zvýšeniu o 24 prípadov. 

Najväčšia požiarovosť v roku 2019 bola v týchto obciach: Bardejov (52), Raslavice (5), Zborov (4), Kľušov (4) a Bartošovce (3), Chmeľová (3), Kochanovce (3), Koprivnica (3), Stuľany (3). 

Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 54 (o 37 prípadov viac oproti roku 2018) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 800 EUR. 

Pokiaľ ide o lesy, v roku 2019 (rovnako ako v roku 2018) neevidujeme v lesoch žiadny požiar. 

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie. 

Návrh nového systému protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode, hlavne v lese ale aj samotnými občanmi. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti ktoré

musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach. 

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a mať na zreteli zákaz vypaľovať porasty, zákaz fajčenia a kladenia ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú. 

Takýmto právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom bude uložená pokuta až do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur. 

Vážení občania, veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol v rovnováhe, bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí a zachovaný aj pre ďalšie generácie. 

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť.

 12.3.2020

Zvoz sa uskutoční: 18. 3. 2020 o 9:30 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený v najbližšom termíne zberu

O Z N A M 

Vážení občania , oznamujeme Vám, že odo dňa 09.03.2020 poobede do 13.03.2020 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. 

Kontajnery budú rozmiestnené postupne na už zaužívaných stanovištiach. 

Upozorňujeme občanov, že do kontajnera nepatria konáre a odpad , ktorý podlieha triedenému zberu. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Peter Lenárt starosta obce 

Vážení občania , oznamujeme Vám, že odo dňa 09.03.2020 poobede do 13.03.2020 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.