Oficiálne stránky obce

Dnes je

26. novembra 2020

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Ochrana osobných údajov

 16.9.2020

Opatrenie  

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy  na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje  podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

nasledovné: 

opatrenie: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je  napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou: 

detí do 3 rokov veku, 

osôb so závažnými poruchami autistického spektra, 

vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného  priestoru určeného na prepravu osôb, 

žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno vzdelávacieho procesu, 

žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových  skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní  výchovy a vzdelávania, 

poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, 

deti v interiéri materskej školy a jaslí, 

osoby pri výkone športu, 

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, 

detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, 

účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu  a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, 

osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, 

účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného  zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, 

zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od  seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca,  ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s  prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre  osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi  nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších  opatrení. 

O d ô v o d n e n i e 

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou  cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným  z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej  republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak  ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.  

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu  ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na  prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia  ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

 hlavný hygienik Slovenskej republiky

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je  napríklad rúško, šál, šatka…

 26.8.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 02.09.2020 (streda) o 19.00 hod. sa v kancelárii starostu obce Šiba uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie OZ 2.9.2020.pdf

 12.8.2020

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

TS Prešovský kraj.pdf

 23.7.2020

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľuje 

o z n á m i ť 

možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021. Terajší stav (podobu platných cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 si môžete nájsť na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja alebo na webových stránkach konkrétnych dopravcov) 

Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie. 

Proces pripomienkovania je spustený a potrvá do 15. 8. 2020. 

Návrhy, pripomienky a podnety občanov našej obce, je možné podať osobne na obecnom úrade, alebo mailom : sibaobec@gmail.com

Peter Lenárt starosta obce Šiba 

Na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.

Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie.

 26.6.2020

Firma KOSIT, a.s. , ktorá zabezpečuje pre našu obec zvoz zmesového komunálneho odpadu z dôvodu potreby zvýšenia efektivity prevádzky vozidiel a posádok, pristupuje k viacerým opatreniam :
– predĺžila sa doba zberu odpadu na pracovný čas od 6:00 do 18:00, a pridala sa  sobota ako pracovný deň.

Dané zmeny ( upozorňujeme, že ide o komunálny odpad a zo separovaného odpadu iba SKLO, ostatné zvozy separovaného odpadu ostávajú v platnosti ) si môžete vo svojich kalendároch opraviť na základe aktualizovaných dátumov zberu. V tlačenej podobe vám budú v najbližších  dňoch doručené do poštových schránok.

Predĺžila sa doba zberu odpadu na pracovný čas od 6:00 do 18:00, a pridala sa  sobota ako pracovný deň.

Kalendár zberu platný od 1.7.2020.pdf

 3.6.2020

Obec Šiba a spoločnosť WI-NET, s.r.o. , Vám oznamujú ukončenie realizácie budovania optickej siete a možnosť zriadenia si pripojenia na optický internet a televíziu.

Bližšie informácie si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke obce,  na propagačnom letáku resp. na tel. čísle 0850 700 900, na ktorom sa vybavujú aj objednávky na zriadenie samotného pripojenia.

 28.4.2020

  1. Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 je upravený na základe 

rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy od 4. mája 2020 do 7. mája 2020

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí 

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať hneď, ale ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne do 15. júna 2020 nepriložia originál potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVP, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVP nepriložia dodatočne do 15. júna 2020 originál potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

Ako doručíte žiadosť ? 

Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ a dotazník o dieťati si stiahnete a vytlačíte z web stránky Obecného úradu. Vypíšete, vložíte do obálky a doručíte na Obecný úrad (od 8,00 – 11,00 hod.). Vložte do krabice, ktorá bude v zádverí pri vstupe do budovy. Na krabici budú aj tlačivá pre tých, ktorí nemajú tlačiareň. Vypísané tlačivo môžete vhodiť aj v inom čase do poštovej schránky obecného úradu. 

Rozhodnutie bude zasielané poštou do 15. júna 2020. 

Riaditeľka MŠ Mária Palšová 

Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 je upravený na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy od 4. mája 2020 do 7. mája 2020.

Dotazník ku prihláške do MŠ.docx
Žiadosť do MŠ Šiba.docx
Podmienky prijatia do MŠ.pdf

 18.4.2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

 30.3.2020

Branislav Gröhling minister 

Bratislava 26. marca 2020 

Číslo: 2020/10610:1-A1030 

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

  1. a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy, b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá, 
  2. c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa 

budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

  1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že 

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020, 2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020, 4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl, 

  1. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa, 
  2. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa, 7. prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 
  3. d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 
  4. e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov 

základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád 

realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. 

Odôvodnenie: Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV- 2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav. Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane. 

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie. 

Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Branislav Gröhling, v.r. minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa prerušuje školské vyučovanie a prevádzka v materskej škole od 30.03.2020 do odvolania.

 29.3.2020

Zápis detí do 1. ročníka 

Riaditeľka ZŠ v Šibe oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ v Šibe pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. apríla do 24. apríla 2020. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí. Na webovej stránke obce www.obecsiba.sk je prístupné tlačivo Zápisný list, ktoré si rodič vytlačí, vypíše a spolu s kópiou rodného listu dieťaťa doručí najneskôr do 24. apríla na Obecný úrad v Šibe /od 8.00 – 11.00 hod./, alebo zašle elektronicky na e-mail obecsiba@wmx.sk. Poplatky spojené s nákupom pracovných zošitov rodič uhradí v deň nástupu dieťaťa do školy. 

V Šibe, 26.3.2020 Peter Lenárt starosta obce 

PaedDr. Andrea Sokolová riaditeľka školy 

Oznamujeme, že MŠVVaŠ SR dňa 25.3.2020 spustilo webovú stránku www.ucimenadialku.sk, ktorá sústreďuje všetky dôležité termíny a aktuálne usmernenia pre školy a školské zariadenia počas prerušeného vyučovania. 

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ v Šibe oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ v Šibe pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 15. apríla do 24. apríla 2020. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí.

Zápisný list. pdf     Zápisný list. doc