Oficiálne stránky obce

Dnes je

21. apríla 2021

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  7,30-12,30  13,30-16,00

Utorok      7,30-12,30  13,30-16,00

Streda      7,30-12,30  13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30  13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30  13,30-16,00

Facebook

Počasie

Cestovný poriadok

Ochrana osobných údajov

 12.11.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie núdzového stavu.pdf

 12.11.2020

VEC Africký mor ošípaných súčinnosť 

Regionálna veterinárna potravinová správa Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť všetkých občanov chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice

V nadväznosti na uvedené RVPS Bardejov upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy), držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané ani iné krmivá, s ktorým mohla prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo... )

roveň RVPS Bardejov odporúča chovateľom ošípaných s vyššou jatočnou hmotnosťou vykonať domácu zabíjačku. Ďalej odporúča všetkým občanom nepúšťať pri pohybe v lese psov na volno, ak je to možné, po návrate z lesa nevstupovať na dvory chovateľov ošípaných (prenos možný prostredníctvom obuvi, oblečenia, kolesami motorových a nemotorových vozidiel vozidiel a pod.), ak je to možné, obmedziť čo najviac samotný pohyb v lese. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese a zavlečenie ochorenia do domácich chovov

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 054/488 1910 domácu zabíjačku minimálne jeden pracovný deň vopred. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec

S pozdravom Regionálna veterinárna a potravinová správa Stöcklova 34, P.O.BOX 120 085 01 BARDEJOV 

MVDr. Marek Hudák riaditelj RVPS Bardejov 

Regionálna veterinárna potravinová správa Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť všetkých občanov chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Amo Obciam.pdf

Dezinfekčné prípravky účinné na AMO registrované v Slovenskej Republike.pdf

 11.11.2020

Výdaj obilia za prenájom pôdy

Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, so sídlom v Kľušove:

Onamujeme občanom že poľnohospodárske podielnicke družstvo Bardejov, od 11.11.2020 do odvolania, nebude vydávať zrno za nájom za pôdu. Taktiež oznamujeme občanom, že nájom za pôdu bude vyplácany formou poštovej poukážky každému prenajímateľovi.

 5.11.2020

Po pilotnom, sa v našej obci Šiba, uskutoční ďalšie kolo ( pre nás už tretie ) testovania na COVID -19 , v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. – 13.00 hod. do 17.00 hod. a od 17.30 hod. do 20.00 hod. – posledný odber bude uskutočnený v čase najneskôr 19.30 hod. 

P O Z O R zmena v strategickej budove – s vchodom od cesty. 

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút.  

Priebeh testovania: 

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. 

Odber: Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.  

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. 

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku. 

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je potrebné, aby mal so sebou kartičku poistenca. 

Po pilotnom, sa v našej obci Šiba, uskutoční ďalšie kolo ( pre nás už tretie ) testovania na COVID -19 , v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. – 13.00 hod. do 17.00 hod. a od 17.30 hod. do 20.00 hod. – posledný odber bude uskutočnený v čase najneskôr 19.30 hod. 

P O Z O R zmena v strategickej budove – s vchodom od cesty. 

 25.10.2020

Na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v  Bardejove (negatívne výsledky covid testovania u  zamestnancov školy) a so súhlasom zriaďovateľa Obce Šiba, otvárame od 26.10.2020 (pondelok) prevádzku  základnej školy a materskej školy. Vyučovanie bude  prebiehať prezenčnou formou (riadne vyučovanie) . 

Od 26.10. – 29.10.2020 nebude v prevádzke ŠKD.  Prevádzka ŠKD bude ak to situácia dovolí, až od  3.11.2020. 

Školské stravovanie bude od 26.10.2020 (od pondelka) 

  1. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného počtu  hodín v rozvrhu, ktoré dostanete od vedenia školy tak, aby sa žiaci nepremiešavali.
  2. Žiak ráno 26.10.2020 odovzdá pri vstupe písomné vyhlásenie zákonného  zástupcu o bezinfekčnosti. 
  3. Bude zabezpečený ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk,  rozostupy, rodič nevstupuje do školy.
  4. Rúška sú povinné pre všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických  zamestnancov počas celého vyučovania.
  5. Krúžky a tanečný odbor ZUŠ nebude, telocvičňa sa nebude využívať, rušia  sa všetky mimoškolské aktivity. 

Čo sa týka jesenných prázdnin, podľa najnovších informácii, budú ako pre  základnú, tak aj pre materskú školu totožné t. j. 30.10.2020 , 02.11.2020,  06.11.2020 a 09.11.2020. 

V Šibe, 25.10.2020

Na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v  Bardejove (negatívne výsledky covid testovania u  zamestnancov školy) a so súhlasom zriaďovateľa Obce Šiba, otvárame od 26.10.2020 (pondelok) prevádzku  základnej školy a materskej školy. Vyučovanie bude  prebiehať prezenčnou formou (riadne vyučovanie) . 

 13.10.2020

 akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov 

prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou 

ugravidných prasníc sa prejavuje potratmi 

charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat 

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat 

Chovy ošípaných – prevencia 

dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém) 

zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov  

zákaz skladovať podstielkovú slamu vdosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove 

 Užívatelia poľovných revírov ( diviaky) – prevencia 

odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) 

intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov 

dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii  

zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia) 

dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov  odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS 

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny ! 

 26.8.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 02.09.2020 (streda) o 19.00 hod. sa v kancelárii starostu obce Šiba uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie OZ 2.9.2020.pdf

 12.8.2020

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

TS Prešovský kraj.pdf

 23.7.2020

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľuje 

o z n á m i ť 

možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021. Terajší stav (podobu platných cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 si môžete nájsť na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja alebo na webových stránkach konkrétnych dopravcov) 

Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie. 

Proces pripomienkovania je spustený a potrvá do 15. 8. 2020. 

Návrhy, pripomienky a podnety občanov našej obce, je možné podať osobne na obecnom úrade, alebo mailom : sibaobec@gmail.com

Peter Lenárt starosta obce Šiba 

Na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.

Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie.

 26.6.2020

Firma KOSIT, a.s. , ktorá zabezpečuje pre našu obec zvoz zmesového komunálneho odpadu z dôvodu potreby zvýšenia efektivity prevádzky vozidiel a posádok, pristupuje k viacerým opatreniam :
– predĺžila sa doba zberu odpadu na pracovný čas od 6:00 do 18:00, a pridala sa  sobota ako pracovný deň.

Dané zmeny ( upozorňujeme, že ide o komunálny odpad a zo separovaného odpadu iba SKLO, ostatné zvozy separovaného odpadu ostávajú v platnosti ) si môžete vo svojich kalendároch opraviť na základe aktualizovaných dátumov zberu. V tlačenej podobe vám budú v najbližších  dňoch doručené do poštových schránok.

Predĺžila sa doba zberu odpadu na pracovný čas od 6:00 do 18:00, a pridala sa  sobota ako pracovný deň.

Kalendár zberu platný od 1.7.2020.pdf

 3.6.2020

Obec Šiba a spoločnosť WI-NET, s.r.o. , Vám oznamujú ukončenie realizácie budovania optickej siete a možnosť zriadenia si pripojenia na optický internet a televíziu.

Bližšie informácie si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke obce,  na propagačnom letáku resp. na tel. čísle 0850 700 900, na ktorom sa vybavujú aj objednávky na zriadenie samotného pripojenia.