Obec Šiba

Adresa:

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

Email: obecsiba@wmx.sk

Starosta: sibaobec@gmail.com

tel: +421 54 479 12 33

Kalendár triedeného zberu

Africký mor ošípaných súčinnosť 

Regionálna veterinárna potravinová správa Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť všetkých občanov chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice

V nadväznosti na uvedené RVPS Bardejov upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy), držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané ani iné krmivá, s ktorým mohla prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo... )

roveň RVPS Bardejov odporúča chovateľom ošípaných s vyššou jatočnou hmotnosťou vykonať domácu zabíjačku. Ďalej odporúča všetkým občanom nepúšťať pri pohybe v lese psov na volno, ak je to možné, po návrate z lesa nevstupovať na dvory chovateľov ošípaných (prenos možný prostredníctvom obuvi, oblečenia, kolesami motorových a nemotorových vozidiel vozidiel a pod.), ak je to možné, obmedziť čo najviac samotný pohyb v lese. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese a zavlečenie ochorenia do domácich chovov

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 054/488 1910 domácu zabíjačku minimálne jeden pracovný deň vopred. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec

S pozdravom Regionálna veterinárna a potravinová správa Stöcklova 34, P.O.BOX 120 085 01 BARDEJOV 

MVDr. Marek Hudák riaditelj RVPS Bardejov 

Fotogaléria

9. ročník Tradičného prechodu
Kostol postavený v r.1853
Stavba nového kostola 1986
Výročie futbalu
Deň obce
Oltár zo Šibe, (terajšia Šiba) - Je vystavený v Košickom múzeu
Súčasný kostol

Návštevnosť

TOPlist