Hľadať

Kontakt

Obec Šiba
Šiba č. 142
086 22 Kľušov

TELEFÓN:     +421 54 479 12 33
FAX:              +421 54 488 54 69
STAROSTA:   +421 907 928 890

email:     obecsiba@wmx.sk
starosta: sibaobec@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok 7,30-12,30   13,30-16,00

Utorok     7,30-12,30   13,30-16,00

Streda      7,30-12,30   13,30-16,00

Štvrtok     7,30-12,30   13,30-16,00

Piatok      7,30-12,30   13,30-16,00

Facebook

QR Kód

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2019

O určení miesta a času zápisu detí 1. Ročníka základnej školy a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ŠIBA

Návrh Dodatku č. 5/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2012

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiba

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 6/2019

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce